Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2020

pyniaczek
21:05
pyniaczek
21:03
pyniaczek
21:03
pyniaczek
21:01
9336 cebb 390
pyniaczek
20:59
pyniaczek
20:58
pyniaczek
20:56
2436 5057 390
pyniaczek
20:53

December 25 2019

pyniaczek
14:00
6135 4018 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianezavisan nezavisan

December 22 2019

pyniaczek
15:04
6422 f232 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianezavisan nezavisan

December 17 2019

pyniaczek
18:58
5078 45a4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
pyniaczek
18:57
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
pyniaczek
18:57
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
pyniaczek
18:56
8216 f38c 390
Reposted fromipo ipo viaMezame Mezame

May 03 2019

pyniaczek
20:26
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
pyniaczek
20:25
Reposted fromshakeme shakeme viastylish stylish
pyniaczek
16:15
Reposted fromFlau Flau viaBilora Bilora
pyniaczek
16:13
0630 053a 390
Reposted fromcalifornia-love california-love viaBilora Bilora

August 06 2017

pyniaczek
11:09
pyniaczek
11:08
6329 fe53 390
N.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl